Ban tổ chức CALA-1

Trách nhiệm Ban tổ chức CALA-1 là để đảm bảo tất cả các yêu cầu về tính thủ tục, đạo đức, ngoại giao, tính pháp lý và tính học thuật đều được thực hiện và đáp ứng. Với những yêu cầu mang tính nghiêm ngặt cao này, BTC phải xem xét tầm quan trọng của sự bình đẳng và cơ hội cho tất cả các nhà nghiên cứu. Điều này đôi khi cần nhiều thời gian để thảo luận và giải quyết.
BTC cũng phải có trách nhiệm tạo điều kiện cho các ủy ban và thành viên được lựa chọn và tổ chức. Việc phân bổ thành viên trong ủy ban tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng thành viên, với sự chấp thuận của BTC.

Trưởng Ban tổ chức

PGS.TS Võ Văn Sen Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Phó Trưởng Ban

TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh Trưởng Bộ môn Ngôn Ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
TS. Đinh Lư Giang Phó Trưởng Bộ môn Ngôn Ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM (Phó trưởng ban thường trực)

Các thành viên

TS. Nguyễn Ngọc Thơ Trưởng Phòng Quản lý Khoa học – Dự án, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
TS. Nguyễn Hoàng Trung Phó Trưởng Bộ môn NNH, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn -ĐHQG TP. HCM
TS. Nguyễn Thị Minh Tâm Khoa Nhân học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
ThS. Hồ Quang Viên Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM
ThS. Bàng Anh Tuấn Trưởng phòng Hợp tác quốc tế & PTDAQT, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP. HCM

Trợ lý

Huỳnh Lê Thanh Nhàn Trợ lý Hội Thảo info@cala.asia