HỘI THẢO CALA

NGHIÊN CỨU ĐỂ TÁI KHẲNG ĐỊNH NGÔN NGỮ VÀ XÃ HỘI CHÂU Á

ẤN PHẨM ĐẶC TRƯNG

NGÔN NGỮ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

HỘI THẢO CALA

Hội thảo CALA là một hội thảo thường niên về Nhân học Ngôn ngữ với trọng tâm về các quốc gia và khu vực Châu Á. Các nhà học thuật từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây với nhiều lĩnh vực khác nhau bao quanh Nhân học ngôn ngữ Châu á, dù vậy nhưng điều này không làm giới hạn các diễn giả nghiên cứu về phương Đông, hay về Nhân học ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, hay về Nhân học.

Hội thảo CALA là một tổ chức phi lợi nhận, mọi ấn phẩm liên quan đều phải theo một hệ thống đánh giá kín. Hội thảo CALA tìm kiếm các nhà tài trợ để hỗ trợ những học giả xuất sắc nhưng không có điều kiện tham gia.

TÍNH LINH ĐỘNG
Kết nối đến nhiều trường đại học, địa điểm hội thảo và ban tổ chức được thay đổi hàng năm với trường đại học tương ứng, và được đề xuất bởi Hội đồng Khoa học.
CÁC KHÍA CẠNH

Nền tảng Hội thảo CALA bao gồm việc hỗ trợ các học giả đến tham dự, xuất bản, và phát triển, và
hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế để thực hiện sự tăng trưởng này.

Kỷ yếu hội thảo và các ấn phẩm (các kỳ tạp chí/ chuyên khảo) được đưa vào cơ sở dữ liệu SCOPUS and sẽ đóng góp vào ấn phẩm được trích dẫn và xếp hạng cho những học giả trình bày trước hội thảo.

THƯ MỜI VIẾT BÀI

Thời hạn nộp bài hội thảo CALA 2020 diễn ra từ ngày 23 tháng 5 năm 2019 đến ngày 23 tháng 8 năm 2019.

HỘI THẢO

Hội thảo CALA 2020 sẽ được tổ chức tại trường Đại học Universiti Putra Malaysia, ở Sarawak, Malaysia từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 2 năm 2020.

Tổng biên tập Li Wei | Trường Đại học Cao đẳng Luân Đôn |

Chủ bút Miguel Pérez-Milans | Trường Đại học Cao đẳng Luân Đôn |

Một nền tảng kết nối quốc tế cho những nghiên cứu độc đáo nâng cao sự hiểu biết về nút giao phức tạp giữa ngôn ngữ, văn hóa và xã hội.

các tổ chức nhân học trên thế giới