Lời nói đầu

Hội thảo CALA là một hội thảo thường niên về Nhân học Ngôn ngữ với trọng tâm về các quốc gia và khu vực Châu Á. Các nhà học thuật từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây với nhiều lĩnh vực khác nhau bao quanh Nhân học ngôn ngữ Châu á, dù vậy nhưng điều này không làm giới hạn các diễn giả nghiên cứu về phương Đông, hay về Nhân học ngôn ngữ, Ngôn ngữ học, hay về Nhân học. Kết nối đến nhiều trường đại học, địa điểm hội thảo và ban tổ chức được thay đổi hàng năm với trường đại học tương ứng, và được đề xuất bởi Hội đồng Khoa học.

Mục tiêu

Mục tiêu chung của hội thảo bao gồm:

Khơi gợi những hiểu biết mới về Nhân học ngôn ngữ, bằng cách tập trung vào nghiên cứu vào bối cảnh châu Á, và một mạng lưới các lĩnh vực liên quan.

Đóng góp một phần đáng kể vào những nỗ lực không ngừng của c1c tổ chức và hiệp hội khác trên thế giới về Nhân học ngôn ngữ, như Cộng đồng Nhân học ngôn ngữ (SLA), Tạp chí Nhân học ngôn ngữ (JLA), Hiệp hội Nhân học Mỹ (AAA), Tạp chí Nhân học lý thuyết (JAT), Tạp chí Thường niên về Nhân học, cùng những tổ chức khác. 

Củng cố các quan niệm và mối quan tâm về Nhân học ngôn ngữ châu Á và nối kết các học giả làm việc trong khu vực châu Á với những người ở các khu vực khác.

Lịch sử hình thành và phát triển


2015 Thành lập
2016 Phát triển Hội đồng trung ương đầu tiên
2017 Thành lập Hội đồng khoa học 
2017 Được thừa nhận bởi Hiệp hội Nhân học Mỹ
2017 Hợp tác với trường Đại học Paññāsāstra University of Cambodia, Cambodia
2018 Hợp tác với trường Đại học Nanyang Technological University, Singapore
2018 Hợp tác với nhà xuất bản Taylor and Francis Publishers Global
2018 Nhận tài trợ từ Wenner Gren Foundation và Japan Foundation
2019 (Jan.) Diễn ra Hội thảo đầu tiên tại trường Đại học Paññāsāstra University of Cambodia, Siem Reap, Cambodia
2019 (June) Ra mắt Tạp chí khoa học CALA, Tạp chí JALA
2020 (Feb.) Tổ chức Hội thảo lần 2, tại trường Đại học University Putra Malaysia, Bintulu, Sarawak, Malaysia